ikona v Honitba Zámecký vrch

Popis hranice  společenstevní honitby „Zámecký vrch“
Honební společenstvo Hředle, sídlo Hředle, 267 51 Zdice.

Honitba

Úsek hranice mezi honitbami Hředle a Praskolesy tvoří dálnice D5 s označením E 50 v úseku od dálničního mostu na 32,71 km. s označením D5 – 039, mezi obcemi Chlustina a Žebrák, kde dálnice D5 křižuje silnici č. 605. směřující od Bavoryně do obce Žebrák. Dále pokračuje ve směru na Prahu , až k dálničnímu mostu na 30,53 km. s označením D5 – 037, kde dálnice D5 křižuje odbočku do obce Hředle ze silnice č. 605. která spojuje obce Bavoryně - Žebrák.     
Zde končí hranice s HS Praskolesy a začíná hranice s HS Bavoryně, honitba č.12. Hranici mezi uvedenými honitbami tvoří rovněž dálnice D5 s označením E 50 v úseku od dálničního mostu na 30,53 km. s označením D5 – 037 směrem na Prahu až k dálničnímu mostu na mezi obcí Zdice a Bavoryně na 28,20 km s označením D5 – 035, kde dálnice křižuje silnici č.30 (Zdice – Příbram). Zde končí hranice s HS Bavoryně a začíná společná hranice s HS Zdice.
Hranice mezi uvedenými honitbami začíná u dálničního mostu D5 - 035 mezi obcí Zdice a Bavoryně.Hranici tvoří od uvedeného mostu silnice č 605 ve směru od Bavoryně na Zdice. Na křižovatce, kde se silnice od obce Hředle napojuje na silnici č.605, pokračuje hranice polní úvozovou cestou , která má parcelní číslo 1075 PK a následně 1074 PK , až na jižní okraj obce Knížkovice. Zde se hranice ubírá do leva, jihozápadně směrem k obci Hředle.  Hranici tvoří cesta po mezi s parcelním číslem 1472 až k východní hraně  parcely č. 725/1. Po východní hraně parcely č. 725/1 pokračuje směrem k severní hraně parcely 715 (Fikarova louka). Od tud se hranice ubírá po hraně lesa jihozápadně směrem k obci Hředle. Tvoří ji nejprve hranice mezi pozemky 715 a 720, dále 715 a 283, dále 713 a 283. Zde na konci hranice pozemku č.p. 713 přestává tvořit hranici  hrana lesa a hranice zabíhá v jihozápadním směru do lesa, kde ji tvoří nejprve v délce 70 metrů prořezaný pruh se třemi bíle označenými dřevěnými mezníky a dále pokračuje jako přímka v délce 230 m., po cestě až do místa které je vytyčeno betonovým mezníkem ( v katastrální mapě označen bodem 17). U mezníku se hranice prudce (v úhlu 45 stupňů) láme na sever kudy ji tvoří cesta v podobě přímky, v délce 160 metrů, až do místa kde je betonový mezník. Zde je místo, kde se stýkají hranice honiteb Hředle, Zdice a Hředle – Selské lesy.  Končí zde společná hranice s HS Zdice a začíná společná hranice s HS Hředle – Selské lesy .
Od betonového mezníku označeného v katastrální mapě číslem 16 ji tvoří pozemková hranice mezi pozemkem 558/3 a pozemkem 558/1. Hranice ubíhá směrem na severozápad jako přímka v délce 170 m a v přírodě ji tvoří hraniční příkop na hřeben kopce Homole. Zde na hřebeni kopce Homole se stáčí zpět v úhlu cca 40 stupňů a pokračuje v délce 200 metrů, jako přímka po hřebeni směrem k obci Hředle. V místě úpatí hřebenu kopce Homole se stáčí směrem na západ k obci Hředle a kopíruje tak západní stranu parcely č. 670/1 (tzv. černé borovice), při čemž ji nejprve tvoří cesta spojující zatravněnou část zvanou „Na Rovině“ s  tzv. „Kopanou cestou“. Následně pak kopíruje hranu „Černých borovic“ a „Agátů“ až k silnici vedoucí z obce Zdice do obce Hředle. Od tud pak hranici tvoří Stroupinský potok (jeho levý břeh) až ke Stroupinskému mlýnu. Zde u Stroupinského mlýna hranice pokračuje po levém břehu výtoku z rybníka označeným na mapě č. 1504. Dále po levém břehu rybníka označeným parcelním číslem 343 a proti proudu potůčku zvaný Kamenec až k mostu po kterém vede silnice z obce Hředle do obce Točník, Bzová, Březová. Zde končí hranice HS Hředle – Selské lesy a HS Hředle a začíná společná hranice s HS Březová.
Hranice pokračuje severozápadním směrem proti toku potoka „Mlýnský potok“ (náhon) označeno číslem parcely 1501 a 1502 a pak po katastrální hranici obcí Březová a Hředle. Při kontaktu s katastrálním územím obce Točník přechází a nadále pokračuje po katastrální hranici mezi obcí Březová a Točník, označeno kú 407,409, stále po Mlýnském potoce až k mostu, kde se křižuje Mlýnský potok se silnící z obce Březová do obce Točník.  Zde končí společná hranice s HS Březová a začíná společná hranice mezi honitbami Hředle a Žebrák. Začíná u mostu tzv „Pod Hrází“, mezi obcí Březová a Točník. Hranici tvoří od uvedeného mostu silnice, označená parcelním číslem 398/1, vedoucí z obce Březová do obce Točník. V obci Točník, v místě tzv. „mezi skálami“ se hranice stáčí v úhlu 90 stupňů do leva a pokračuje dál směrem na východ, jako cesta s označením parcely č. 363/2 až do místa, kde po levé straně cesty začíná lesní komplex “Zámecký vrch“ a současně po pravé straně cesty začíná lesní pozemek zvaný „Panská mýtka“, označena v katastrální mapě č.1421/1. Od tud pak tvoří hranici přímka v délce 950 metrů v podobě jihovýchodní strany pozemků 1421/1(Panská mýtka), dále pak  pozemku 1421/9, které jsou současně hranicí katastrálních území Hředle a Žebrák a od parcely číslo 415/1 a 416 jsou katastrální hranicí obcí Chlustina a Žebrák. Hranice zde bude v úseku od hrany pozemku č. 1421/1 k jižní hraně pozemku 1416 vytyčena třemi viditelnými mezníky. Jedná se o vytyčení vzdálenosti v délce 300 metrů. Zde v tomto místě se hranice stáčí na jih a pokračuje rovněž jako přímka v délce 300 metrů po hranici kú obcí Chlustina a Žebrák, směrem na silnici spojující tyto dvě obce. Poslední úsek hranice tvoří právě komunikace ze Žebráku do Chlustiny v délce 170, metrů až pod dálniční most, označený jako D5-039 na 32,71 km dálnice D5.

 Mapa honiteb

honitba 600